Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in
de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan
werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast
contract.
Doel van de WAB
Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer
rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en
flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers
meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te
bieden.
Maatregelen uit de WAB
De invoering van de WAB brengt op 1 januari 2020 de volgende veranderingen met zich
mee:
Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie
Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven.
Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast
contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat
moment.
Transitievergoeding vanaf 1e werkdag
De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag.
Ook de berekening van de transitievergoeding verandert.
Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31
december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Ook
kan de tussenpoos (tijd tussen contracten) bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk
terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan
worden gedaan.
Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden
Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen
voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer
recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moeten werkgevers
aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.