FAQ naar aanleiding maatregelen wegens Corona

FAQ

Moet na het indienen van de aangiften omzetbelasting (OB) en loonheffing (LH) direct bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd?

Nee, dat is op dat moment nog niet mogelijk. Pas na ontvangst van de naheffingsaanslag (met verzuimboete) kan een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling worden gedaan. De verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen wordt achteraf teruggedraaid. Denk ook aan het zo nodig aanpassen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Voor welke aanslagen kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd?

Tegen alle aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, en naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffingen (ook die betrekking hebben op oude belastingjaren) die de klant ontvangt en die binnen een bepaalde termijn betaald moeten worden. Er kan dus ook uitstel van betaling worden gevraagd voor aanslagen die nu al zijn ontvangen en binnenkort betaald moeten worden. Een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen wordt achteraf teruggedraaid. Bij voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kun je ook een verzoek om vermindering doen.

Wanneer moet een melding van betalingsonmacht worden gedaan met het oog op bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurders van rechtspersonen, die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van de loonbelasting, omzetbelasting, accijns, verbruiksbelastingen van dranken en tabak, milieubelasting en kansspelbelasting. Om dat te voorkomen moet de zogenoemde betalingsonmacht worden gemeld binnen twee weken nadat de verschuldigde belasting betaald of afgedragen had moeten worden. Deze melding staat los van het verzoek om uitstel van betaling. De melding betalingsonmacht zal in de regel eerder moeten gebeuren dan het verzoek om uitstel van betaling. Voor uitstel van betaling moet er namelijk eerst een aanslag zijn opgelegd.

Komt een directeur groot aandeelhouder (dga) in aanmerking voor de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

In het algemeen is de dga niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat er geen recht bestaat op een WW-uitkering e.d. Over de situatie van de dga staat helaas niets in de kamerbrief van 17 maart 2020, zodat het op dit moment onduidelijk is of er een tegemoetkoming komt voor deze groep. Dat moeten we helaas afwachten. Wel gaat het Register Belastingadviseurs bij de Belastingdienst en het ministerie van Financiën vragen of het gebruikelijk loon mag worden verlaagd bij omzetverlies. Een soortgelijke regeling gold ook in 2009.

Moet bij het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling direct een verklaring van een derde deskundige worden bijgevoegd?

Nee, dat hoeft niet direct bij het verzoek om uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent standaard drie maanden uitstel van betaling. Na deze uitsteltermijn van drie maanden zal een verzoek tot verlenging moeten worden ingediend. Bij dit verzoek moet wel aanvullende informatie (eventueel een verklaring van een derde deskundige) worden bijgevoegd. Welke informatie en wanneer een verklaring van een derde deskundige moet worden bijgevoegd is op dit moment nog niet bekend. Het Ministerie van Financiën gebruikt de komende periode om onderzoek te doen naar de precieze invulling van deze deskundigenverklaring.

Moet voor elke nieuw opgelegde aanslag weer een apart verzoek worden gedaan voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling? Op dit moment moet dat inderdaad gebeuren. Uiteraard mogen in het verzoek meerdere belastingaanslagen worden meegenomen. Eventuele toekomstige aanslagen kunnen niet in het verzoek worden opgenomen, omdat deze niet door de Belastingdienst verwerkt kunnen worden.

Kan een RB die als gemachtigde namens de klant een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd ook zelf een verklaring van een derde deskundige opstellen?

Op dit moment is nog niet bekend wie deze verklaring kan afgeven. Belangrijk aandachtspunt hierbij is wel dat het lastig is om in de huidige situatie een verklaring ten aanzien van de continuïteit en levensvatbaarheid van een onderneming te geven. Het Ministerie van Financiën onderzoekt op dit moment de vormgeving en eisen aan deze deskundigenverklaring. Naar verwachting zal dat nog geruime tijd in beslag nemen.

Waaraan moet een verklaring van een derde deskundige voldoen?

De voorwaarden van de verklaring zijn op dit moment nog niet duidelijk. Wij houden dit voor je in de gaten.